iStat Menus 6 的激活码

转载自:https://www.cnblogs.com/lrain/p/16553718.html

源头自:https://www.jianshu.com/p/1345a10331cb


感谢这位老哥的分享
使用以下邮箱和激活码,可激活iStat Menus软件

测试了发现天气貌似不能更新(也有可能是我电脑的问题)
>

本转者注:俺也一样

不过~问题不大


Email: 982092332@qq.com

SN: GAWAE-FCWQ3-P8NYB-C7GF7-NEDRT-Q5DTB-MFZG6-6NEQC-CRMUD-8MZ2K-66SRB-SU8EW-EDLZ9-TGH3S-8SGA

image